HKanime 粵語動漫音樂台 - HKanime

HKanime 粵語動漫音樂台

係一個24H音樂電台網站
專門放送粵語同人填詞翻唱音樂,你可以透過點播系統點喜愛的音樂!

點擊前往點播頁面:hkanime-radio.com